Wie is wie? Het programma BIDON kent een groot aantal medewerkers. Zij zijn actief in de klankbordgroep, werkgroepen, programma-organisatie en – board.  Een aantal van deze medewerkers stelt zich hieronder aan u voor.


Jeanot van BelkomJeanôt van Belkom

Vertegenwoordiger vanuit het provinciaal bodemoverleg BOOG

Als beleidsadviseur bodem/ondergrond ben ik werkzaam bij de provincie Noord-Holland. Binnen de BIDON ben ik lid van de klankbordgroep.

We hebben onze mond vaak vol van ketensamenwerking en het hergebruiken van informatie, maar met BIDON worden daadwerkelijk stappen gezet.
Lees verder

 


Ruud Boot fotoRuud Boot
Programmamanager

Sinds 10 jaar ben ik adviseur bij Verdonck, Klooster & Associates. De afgelopen  jaren werkte ik regelmatig in keteninitiatieven. Door in ketens te werken en informatie te delen worden processen efficiënter en maatschappelijke doelen behaald die een partij alleen niet voor elkaar zou krijgen. Als programmamanager van BIDON zet ik mij in om het delen en hergebruiken van milieu-hygiënische bodemgegevens mogelijk te maken. Dat doe ik samen met de belanghebbende partijen.

Met BIDON wordt werken in de grond veiliger door de betere beschikbaarheid van milieu-hygiënische bodemgegevens, worden processen bij de overheid en bij het bedrijfsleven efficiënter en van een hogere kwaliteit en worden kosten in de keten lager. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

Lees verder


Mariken Broekhoven fotoMariken Broekhoven
Communicatieadviseur Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is mede-initiatiefnemer van BIDON. Nu BIDON steeds meer handen en voeten begint te krijgen, verandert de rol van RWS. Als communicatieadviseur bij RWS fungeer ik als klankbord en sparringpartner over de strategische inzet van communicatie voor BIDON en de rol die RWS daarin speelt.

Met communicatiemiddelen en –tools willen we alle BIDON stakeholders ondersteunen en faciliteren, zodat zij hun hun rol als ambassadeur voor BIDON zo goed mogelijk kunnen vervullen. Communiceren doen we tenslotte allemaal!

Lees verder

 

Henk van BruchemHenk van Bruchem
Programmamanager Netbeheer Nederland

Netbeheerders hebben goede informatie over bodemverontreiniging nodig. Op basis hiervan kan worden bepaald welke gezondheidsrisico’s er zijn voor medewerkers bij werkzaamheden in de bodem en kunnen maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperken.

De benodigde informatie is echter versnipperd en het kost veel moeite om die verzameld te krijgen. Ik ben er van overtuigd dat het niet moeilijk moet zijn om veel meer en betere informatie bijeen te brengen en beschikbaar te stellen. Daar profiteert iedereen van! Zolang iedereen dat doel in het oog blijft houden, zal het ook vanzelfsprekend zijn dat het doel van BIDON wordt gerealiseerd. Van droom naar realisatie, in een unieke samenwerking tussen overheden, netbeheerders en overige partijen!

In het programma BIDON ben ik mede-initiatiefnemer, lid van de klankbordgroep, de werkgroep Implementatie en communicatie en de werkgroep Governance en beheer.

Lees verder

 

Nicolette ElenbaasNicolette Elenbaas
Communicatieadviseur BIDON

Als zelfstandig communicatieadviseur met als specialisatie ondergrondse infrastructuur en bodemzaken ben ik toegevoegd aan het project BIDON. Door mijn werk voor onder andere het KLO en KLIC ben ik goed bekend met projecten rondom bodeminformatie en de partijen die daarbij een rol spelen.

Samen met de werkgroep Implementatie en communicatie zorg ik voor een communicatieplan en de uitvoering daarvan. Mijn missie: door helder taalgebruik en duidelijke uitleg zichtbaar maken wat onzichtbaar is.
Lees verder

 

Emile HagelenEmile Hagelen
Project- en programmaleider bij de Provincie Gelderland

Bij de Provincie Gelderland ben ik werkzaam voor het meerjarenprogramma bodem en ondergrond. In het programma BIDON ben ik lid van de klankbordgroep en de werkgroep Governance en beheer.

Ik vind het spannend en inspirerend om mee te werken aan zo’n kansrijk initiatief samen met een diversiteit aan gelijkgestemden, die ook met veel energie en enthousiasme bezig zijn.

Lees verder

 

Bart van ImpelenBart van Impelen
Informatieadviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Als informatieadviseur ben ik onder andere betrokken bij de inrichting van het zaaksysteem. Daarbij denk ik na over koppeling met basisregistraties. Vanuit mijn eerdere functie als bodemadviseur ben ik als lid van de klankbordgroep betrokken bij het programma BIDON.

Ik ben in de verschillende werkgroepen actief (geweest) en heb voornamelijk veel input geleverd over de gang van zaken vanuit overheidsperspectief. Ook de samenwerking overheid-adviesbureau en overheid-burger/makelaar blijft daardoor niet onderbelicht.

Het is onwijs gaaf te zien dat een initiatief dat zo’n 3 jaar geleden is ontstaan uiteindelijk heel goed lijkt te passen in de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet. Heel fijn te weten dat het verrichte werk niet voor niets is geweest!

Lees verder

 

Jan Klein Kranenburg fotoJan Klein Kranenburg
Projectleider Bodeminformatiebeheer bij Bodem+ (Rijkswaterstaat)

Bij Bodem+ merkten mijn collega´s en ik een aantal jaren terug dat de behoefte aan publieke bodeminformatie bij de private sector steeds verder toenam.

Gemeenten en Provincies hebben Bodem+ de opdracht gegeven om de decentrale bodemdata op een zo efficiënt mogelijke wijze te ontsluiten. Bodemloket.nl is één van de producten om hier invulling aan te geven. Het gebruik van deze website steeg en steeds vaker kregen we via onze helpdesk vragen en suggesties van bedrijven. We zijn de dialoog aangegaan met die private sector en al snel bleek samen organiseren veel efficiënter dan elkaar bedienen via zelf ingerichte loketten.

In het programma BIDON ben ik mede-initiatiefnemer, lid van Programma Board, klankbordgroep, werkgroep Implementatie en communicatie  en werkgroep Ketenoptimalisatie

De kracht van BIDON zit hem in een gezamenlijke –bottom up– aanpak, waarbij de kosten en baten op een eerlijke en transparante wijze verdeeld worden. Het geeft ontzettend veel energie om te zien hoe een groep mensen zijn schouders zet onder een initiatief en waarbij het enthousiasme haast besmettelijk lijkt te werken.

Lees verder

 

Jan MensinkJan Mensink
Beleidsadviseur milieuzaken bij de afdeling Veiligheid & Milieu van Alliander

Met Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) en Netbeheer Nederland is Alliander één van initiatiefnemers voor BIDON. Door deelname in de BIDON-klankbordgroep en in de diverse werkgroepen brengt Alliander zoveel mogelijk kennis, kunde en praktijkervaring in.

Bovendien proberen we door overleg en samenwerking met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten toe te werken naar oplossingen die werken.

BIDON is een prachtig voorbeeld van hoe overheden en netbeheerders door samenwerking een maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. Uitwisseling en hergebruik van bodeminformatie kan immers efficienter en effectiever en tegen aanzienlijk lagere kosten. Voor Alliander betekent dat enerzijds lagere kosten voor het netbeheer die uiteindelijk resulteren in een lagere energieprijs en in een snellere dienstverlening aan de klant. Anderzijds kan door de betere en snellere informatie over de aanwezige bodemkwaliteit veiliger worden gewerkt door de medewerkers van Liander en haar opdrachtnemers.

Lees verder