In de periode van 11 juli t/m 5 augustus 2016 vond een (gesloten) marktconsultatie plaats met als onderwerp de projectstartarchitectuur (PSA) en het daarin opgenomen functioneel ontwerp van de gemeenschappelijke voorziening van BIDON.

Het doel van de marktconsultatie was feedback uit de markt krijgen over het technisch ontwerp, het benodigde budget voor realisatie en de haalbaarheid van de planning. Het resultaat van de marktconsultatie gebruiken we voor een nadere onderbouwing van het benodigde budget (voor opname in programmaplan) en als bijdrage aan het programma van eisen voor de aanbesteding in 2017.

De marktconsultatie had uitdrukkelijk geen pre-kwalificatie van leveranciers als doel.

Wij hebben tien leveranciers, zowel specialisten in bodeminformatiesystemen als generieke IT leveranciers, uitgenodigd voor de marktconsultatie. De documentatie bestond uit de projectstartarchitectuur, de dataset BIDON en een reactieformulier.

Uit de reacties blijkt onder andere dat het gekozen ontwerp van BIDON wordt onderschreven en de kosten voor ontwikkeling en beheer passen binnen de eerdere kostenramingen. Er is een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt, deze zijn weergegeven in het ‘Verslag resultaten marktconsultatie BIDON’.

Het resultaat van de marktconsultatie gebruiken we voor een nadere onderbouwing van het benodigde budget (voor opname in programmaplan) en als bijdrage aan het programma van eisen voor de aanbesteding in 2017.

Download de resultaten van de marktconsultatie

Voorbereidende activiteiten

Voor de realisatie van BIDON vervullen IT leveranciers een belangrijke rol. Niet alleen voor de realisatie van de gemeenschappelijke voorziening maar ook voor het aansluiten van de informatiesystemen van de gegevensbeheerders (overheid, adviesbureaus) op BIDON. Om die reden zijn bij de startbijeenkomst  van de werkgroep gemeenschappelijke voorziening (maart 2016) vijf leveranciers van (bodem)informatiesystemen aanwezig geweest. Uitsluitend publiek beschikbare informatie is destijds besproken: de business case en projectbrief van BIDON.  Zie de presentatie en het verslag van deze bijeenkomst.

De betreffende leveranciers zijn gevraagd om een zienswijze te geven op de architectuuropties die in de business case en de projectbrief zijn opgenomen. Hierna heeft een toelichtende gespreksronde plaatsgevonden. Lees hier het geanonimiseerde verslag op hoofdlijnen.

De input die via bovenstaande werkwijze is verzameld is gebruikt bij het opstellen van de PSA van BIDON.

Documenten:

  1. PSA (Project Start Architectuur)
  2. Dataset BIDON
  3. Reactieformulier
  4. Presentatie WG GV (15-3)20160818 
  5. Verslag Werkgroep
  6. Verslag gespreksronde
  7. Verwerking marktconsultatie BIDON 1.0