Wat hebben de waterschappen aan BIDON?

Het hergebruik van de bodemgegevens is met name interessant voor alle gebieden waar regelmatig door verschillende partijen in de openbare ruimte gewerkt wordt. Daar waar Waterschappen zich bezig houden met graafwerkzaamheden is BIDON ook voor hen relevant. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanleg en onderhoud van riolering tussen gemeentelijk deel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties of ondergrondse infrastructuur voor bediening en monitoring van bruggen, sluizen en dergelijke.

Is het bodemadviesbureau de dupe van het programma BIDON?

Het programma BIDON is ontstaan vanuit de klantenkring van de bodemadviesbureaus omwille van de wens efficiënter met milieuhygiënische bodemgegevens om te gaan. Afhankelijk van het dienstenpakket van het milieuadviesbureau vormt BIDON een kans of een bedreiging. Voor een bureau dat enkel veldonderzoek uitvoert kan BIDON een omzetderving betekenen; dubbel bodemonderzoek zal tenslotte steeds minder voorkomen. Voor een adviesbureau dat zich (mede) bezighoudt met advieswerkzaamheden ontstaat er juist een kans. Vakbekwaam gebruik van bodemgegevens blijft noodzakelijk om tot oordeelsvorming en advies te komen. Dat vraagt om de kennis van adviesbureaus. Voor de bodemadviesbureaus die mee-ontwikkelen met de vraag van hun klanten ligt er een kans.

 

 

Wat heeft de gemeente aan BIDON?

Voor BIDON is een business case opgesteld op basis van een drietal ketenprocessen:

  1. Graafwerkzaamheden netbeheerders
  2. Bodembeleid, toezicht en handhaving
  3. Loketfunctie overheid, deze bestaat uit informatieverstrekking (aan burgers, bedrijven of overheid) en afhandeling van vergunningaanvragen, meldingen.

De gemeenten hebben een rol in alle drie de processen en profiteren financieel en kwalitatief van het hergebruik van bodemgegevens:

  • Minder nieuwe bodemonderzoeken, verlaging van kosten in hun rol als netbeheerder. Deze zijn berekend op € 3,2 mln. per jaar.
  • Meer en eenvoudiger te raadplegen bodemgegevens voor beleid, toezicht en handhaving.
  • Minder werk bij informatieverstrekking (door minder vraag) en vergunningaanvragen (door minder handmatige invoer). Kosten hiervoor zijn berekend op € 1 mln. per jaar, waarbij de besparingen bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en/of provincies vallen.

 

Nemen de bodemonderzoekbureaus ook deel aan BIDON?

Ja, bodemonderzoekbureau ’s zijn ook betrokken bij het programma BIDON.

Brancheverenigingen en adviesbureaus

De brancheverenigingen NL Ingenieurs en Vereniging van Milieu Adviesbureaus (VVMA) zijn aangesloten bij BIDON. Dit geldt ook voor de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer  (VKB). Daarnaast is er nauw contact met adviesbureaus die specifieke diensten leveren. Bijvoorbeeld op het gebied van risicoclassificatie. Deze bureaus hebben daarvoor belang bij goede databronnen.

Waarom richt BIDON zich niet óók op risicoclassificatie?

Risico-classificatie is geen onderdeel van BIDON.

Verbetering data-aanbod

Het programma is gericht op verbetering van het data-aanbod. Risicoclassificatie is één van de toepassingen van die data. Maar zo zijn er meer toepassingen

Ook kan naar verwachting de markt de vertaling van data naar risico’s (informatie) oppakken.

Is BIDON voor netbeheerders vooral voor planmatig werk of juist ook voor kort-cyclische opdrachten en storingen?

In BIDON komen veel completere data beschikbaar via internet. Dit maakt het voor netbeheerders mogelijk de data te gebruiken voor planmatig werk én kort-cyclische opdrachten of storingen.

Moet het beschikbaar stellen van de data straks worden opgenomen in de algemene voorwaarden of komt er een wettelijke verplichting?

Nee, er komt geen wettelijke verplichting. Het beschikbaar stellen van de data gaat op vrijwillige basis. Alle partijen hebben er baat bij als de bodem data zo volledig mogelijk beschikbaar zijn.