Gemeenten en netbeheerders zoeken naar mandaat

In een extra bijeenkomst van de Programmaboard BIDON (PBB) is door netbeheerders en gemeenten vastgesteld dat het van belang is om per direct een intensieve discussie te starten over welk mandaat ze hebben als het gaat om besluitvorming rond BIDON.

De voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw van BIDON zijn nagenoeg afgerond. Er liggen aanbestedingsdocumenten en oprichtingsstukken voor een gezamenlijke rechtspersoon. De start betekent ook dat beide partijen een meerjarige financiële verplichting aangaan. Hierbij vinden de partijen het belangrijk om ook meer garanties te krijgen ten aanzien van de voorspelde baten. Deze baten houden direct verband met de hoeveelheid data die ingebracht wordt.

De vertegenwoordigers van gemeenten en netbeheerders in de programmaboard hebben geen formeel mandaat namens hun achterban. Hierdoor kan dus geen garantie gegeven worden ten aanzien van de mate van deelname en zijn die baten dus onzeker.

Het is voor alle partijen van belang dat deze impasse doorbroken wordt. De komende weken wordt door intensief wederzijds contact onderzocht hoe hiervoor gezorgd kan worden. Alle voorwaarden voor de financiering van BIDON komen hierbij opnieuw op tafel.

Voor alle partijen is dit een interessant traject, omdat de mandaatkwestie in meerdere dossiers tot discussie leidt. Overigens betekent dit dat de inzet van de programmaorganisatie de komende maanden geminimaliseerd wordt, omdat deze onderdeel uitmaakt van de benodigde financiering.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Durk Groenveld (voorzitter programmaboard BIDON) –  dgroenveld@netbeheernederland.nl of Jan Klein Kranenburg (secretaris programmaboard BIDON) – jan.kleinkranenburg@rws.nl

Programma Board wil aansluiting concretiseren

Programmaboard BIDON onverminderd positief maar wil concretisering aansluiting uiterlijk mei 2017

Op 9 december jl. vergaderde de programmaboard BIDON (PBB) over de voortgang en de status van het programma. Onderwerpen waren onder meer de financiering voor de periode 2017-2021 en de oprichting van een rechtspersoon voor het samenwerkingsverband BIDON. Ook de nadere uitwerking van (indirecte) kosten voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, netbeheerders en adviesbureaus kwam aan bod. Tenslotte is gesproken over de activiteiten voor de komende maanden.

Onzekerheden

De PBB is onverminderd positief over het potentieel van BIDON. Er is een duidelijk gedeeld belang voor netbeheerders en overheid. Er zijn concrete netto baten in procesoptimalisatie en vermindering van het aantal bodemonderzoeken. Inmiddels liggen er ook voldoende feiten op tafel om dit te staven. Het blijkt echter onmogelijk om alle onzekerheden volledig uit te bannen. De grootste onzekerheid is de mate van vulling van de gemeenschappelijke voorziening en een concreet zicht op partijen die daadwerkelijk gaan aansluiten. Deze onzekerheden hoeven de voortgang van het programma niet in de weg te staan, aldus de PBB. Er is een strategie geformuleerd waarin de gegevensuitwisseling start met een kleine kritieke massa en een groeimodel voor de rest.

Aansluitkosten

Eén van de onzekerheden betrof de aansluitkosten voor de data leveranciers en gebruikers. Hierover is meer duidelijk geworden. Uit het onderzoek van PBLQ blijkt een bandbreedte van circa € 0,5 mln tot € 5 mln. aansluitkosten, afhankelijk van het scenario. Dit gaat om de totale kosten voor enkele honderden gemeenten, adviesbureaus en netbeheerders. Onder andere voor aanpassing van hun software. In alle gevallen blijft de business case voor BIDON ruimschoots positief. Wel blijkt uit het onderzoek opnieuw dat het tempo waarmee partijen zullen aansluiten en de mate waarin bestaande bodemgegevens kunnen worden aangeleverd sterk varieert.

Convenant

Van Doorne Advocaten heeft juridisch advies uitgebracht over de op te richten rechtspersoon. Hieruit blijkt dat de gekozen vorm met een samenwerkingsconvenant voor overheid en netbeheerders en een stichting als rechtspersoon passend is bij de huidige stand van zaken en de voorgenomen implementatiestrategie. Het vormt de basis voor een groeimodel waarbij de komende maanden partijen hun voornemen om deel te nemen kunnen formaliseren met ondertekening van het convenant en deelname aan de stichting. Partijen die daarna aanhaken kunnen eenvoudig aan het samenwerkingsverband worden toegevoegd.

Financiering en concretisering aansluiten

Voor de financiering van de activiteiten voor 2017-2021 zijn momenteel middelen uit het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond en de BRO toegezegd. Deze middelen zijn echter nog niet voldoende om met het programmaplan 2017-2021 door te gaan. De PBB acht het ook van belang dat de steun van aan te sluiten partijen explicieter wordt vastgelegd met de ondertekening van het convenant. Daarom is besloten om tot uiterlijk eind mei de tijd te nemen om voldoende toezeggingen tot aansluiten op te halen én om de benodigde financiering rond te maken. Beiden zijn noodzakelijk om eind mei groen licht te geven voor het vervolg: de ontwikkeling van de gemeenschappelijke voorziening.

Verder is de PBB van mening dat de aanbestedingsdocumenten conform plan eind januari/begin februari moeten worden afgerond. Hiermee wordt het huidig momentum vastgehouden en het voorkomt dat er na het verkrijgen van groen licht onnodige tijd verloren gaat.