In een extra bijeenkomst van de Programmaboard BIDON (PBB) is door netbeheerders en gemeenten vastgesteld dat het van belang is om per direct een intensieve discussie te starten over welk mandaat ze hebben als het gaat om besluitvorming rond BIDON.

De voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw van BIDON zijn nagenoeg afgerond. Er liggen aanbestedingsdocumenten en oprichtingsstukken voor een gezamenlijke rechtspersoon. De start betekent ook dat beide partijen een meerjarige financiële verplichting aangaan. Hierbij vinden de partijen het belangrijk om ook meer garanties te krijgen ten aanzien van de voorspelde baten. Deze baten houden direct verband met de hoeveelheid data die ingebracht wordt.

De vertegenwoordigers van gemeenten en netbeheerders in de programmaboard hebben geen formeel mandaat namens hun achterban. Hierdoor kan dus geen garantie gegeven worden ten aanzien van de mate van deelname en zijn die baten dus onzeker.

Het is voor alle partijen van belang dat deze impasse doorbroken wordt. De komende weken wordt door intensief wederzijds contact onderzocht hoe hiervoor gezorgd kan worden. Alle voorwaarden voor de financiering van BIDON komen hierbij opnieuw op tafel.

Voor alle partijen is dit een interessant traject, omdat de mandaatkwestie in meerdere dossiers tot discussie leidt. Overigens betekent dit dat de inzet van de programmaorganisatie de komende maanden geminimaliseerd wordt, omdat deze onderdeel uitmaakt van de benodigde financiering.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Durk Groenveld (voorzitter programmaboard BIDON) –  dgroenveld@netbeheernederland.nl of Jan Klein Kranenburg (secretaris programmaboard BIDON) – jan.kleinkranenburg@rws.nl