Ruim honderd deelnemers waren op 12 oktober te gast bij het programma BIDON in Jaarbeurs Meetup te Utrecht. In dit verslag wordt kort teruggeblikt op de dag aan de hand van de verschillende interactieve sessie.

img_3959

Het programma BIDON

In de eerste plenaire sessie lichtte programmamanager Ruud Boot het programma BIDON toe: In 2014 ontstond bij netbeheerders en de overheid het plan voor hergebruik van milieu hygiënische bodemgegevens.

img_3940

Er wordt veel bodemonderzoek gedaan, vaak meerdere malen op dezelfde plaats, maar de gegevens worden niet gedeeld. De plannen zijn uitgemond in het programma BIDON dat begin 2016 is gestart. Uit de business case blijkt dat er veel te winnen is bij een gemeenschappelijke voorziening voor het delen van bodemonderzoeksgegevens. Het zal leiden tot een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing. Ook kan een gemeenschappelijk voorziening werken in de grond veiliger maken, met name in spoedsituaties.

De presentatie van Ruud Boot is hier te downloaden

De presentatie werd door dagvoorzitter Ruben van der Laan op drie momenten onderbroken voor interactie met de zaal. Zo konden er open vragen worden gesteld.

img_3992

Veel vragen gingen over de relatie van BIDON met de Omgevingswet of de BRO, maar er waren ook vragen over open data, het te volgen proces om tot een gemeenschappelijke voorziening te komen en de kwaliteit van de data.

De aanwezigen werden ook stellingen voorgelegd. Op de stelling ‘Mijn organisatie sluit als eerste aan op de gemeenschappelijke voorziening’ antwoordde een bescheiden deel ‘ja’. Opmerkelijk was, dat op de stelling ‘Ik (persoonlijk) zal deelname aan BIDON adviseren binnen mijn organisatie en/of aan mijn netwerk’  bijna alle aanwezigen ‘ja’ antwoordden. Er is natuurlijk nog veel te doen en zijn er nog allerlei onzekerheden maar in elk geval is het bemoedigend om te constateren dat er bij de deelnemers enthousiasme is voor het idee van BIDON.

img_3973

Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers in groepen uiteen voor de workshops. Het doel van de workshops was het verzamelen van output, waar het programma BIDON mee verder kan. Zo kregen alle bezoekers specifieke vragen over het onderwerp van de workshop, maar ook algemene vragen waarmee suggesties voor BIDON en het versterken van het netwerk konden worden verzameld. Dit heeft geleid tot een waardevolle verzameling ideeën en aandachtspunten waarmee de diverse BIDON werkgroepen aan de slag gaan.

img_3987

Workshop gemeenschappelijke voorziening

In deze workshop ging het over  de werking van de gemeenschappelijke voorziening. Na een toelichting door Renato Kuiper (VKA) en David Balder (Rijkswaterstaat) werden de aanwezigen ingezet als denktank voor de thema’s beveiliging, interfaces en broker.

Download de presentatie gemeenschappelijke voorziening

Workshop Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid?

Sprekers Annemarie Feitz (RUD Noord-Holland-Noord) en Roeland Heuff (SIKB) lichtten toe hoe de dataset BIDON tot stand is gekomen en wat de inhoud van de dataset is. Ook de relatie BIDON / Omgevingswet kwam aan bod. De aanwezigen werden uitgenodigd om mee te denken welke problemen zich voor kunnen doen bij data-uitwisseling en welke oplossingen daarvoor kunnen worden bedacht.

Download de presentatie Data-uitwisseling

Workshop Wat gaat BIDON aan mijn werk veranderen?

De werkgroep keten-optimalisatie heeft de impact van BIDON voor alle ketenpartijen in kaart gebracht. Laurent Bakker (Tauw) en Jan Klein Kranenburg (RWS) lichtten de voor- en nadelen voor de diverse partijen toe. Met de deelnemers is nagedacht over de implementatievraagstukken om met de nieuwe werkwijze van BIDON aan de slag te gaan.

Download de presentatie Ketenoptimalisatie

Afsluiting

Aan het einde van de middag kwamen alle aanwezigen nog eenmaal bijeen in de grote zaal en werd de dag afgesloten met suggesties voor het programma vanuit de deelnemers, reflecties van leden van de programmaboard en Ruud Boot. Tijdens de netwerkborrel werd nog geruime tijd nagepraat.

img_3933

Oogst van de dag

De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag en is al druk aan de slag om alle input te verwerken en de vragen te beantwoorden. Wat overheerst is een gecombineerd beeld van enthousiasme over de doelstellingen en kansen aan de ene kant en aandacht voor de financiering en uitvoering aan de andere kant. De inzet van veel partijen is nodig om BIDON tot een succes te maken en dat maakt het complex. De programmaboard van BIDON is zich dit bewust en besteedt hier veel aandacht aan.

Er waren veel inhoudelijke vragen bij de deelnemers, vooral omdat een aanzienlijk deel van de aanwezigen voor de eerste keer in detail over BIDON werd bijgepraat. Veel vragen zijn op de dag zelf beantwoord. We hebben de vragen die voor een brede groep van belang zijn toegevoegd aan de reeds aanwezige FAQ op de website van BIDON, onder meer over data kwaliteit, wettelijke verplichting en de relatie met ontwikkelingen in de omgeving, zie www.bidon.info/faqs

Er zijn voorstellen gedaan voor aanvullende ondersteuning van de aan te sluiten partijen zoals een “starterspakket”, grotere communicatie inspanning en ondersteuning bij het besluitvormingsproces. Deze suggesties nemen we mee bij het uitwerken van een aansluitproces en aansluitplanning. De werkgroep implementatie en communicatie ziet toe op de opvolging en uitvoering.

Er zijn voorstellen gedaan voor het faciliteren van het onderlinge gesprek tussen de aan te sluiten partijen, een soort community vorming. Voor een deel betekent dit doorgaan met wat het programma al doet namelijk via de werkgroepen en projectteams van stakeholders onderling afstemmen en inhoudelijke resultaten met elkaar realiseren. Het meest tastbaar hiervan is de aanbesteding en realisatie van de gemeenschappelijke voorziening. Ook het voortzetten van BIDON netwerkdagen hoort hierbij. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van de sociale media zoals het opzetten van een linkedin groep voor BIDON of actiever en zichtbaarder deelnemen aan bestaande groepen. Er is ook een suggestie gedaan dat we regionale bijeenkomsten gaan doen of een roadshow. Omdat we een klein programmateam hebben en niet alles zelf kunnen initiëren / organiseren is het van belang dat BIDON aanhaakt bij regionale bijeenkomsten van de belanghebbende partijen zelf en hun koepels. Help ons daarbij! De werkgroep implementatie en communicatie ziet toe op de opvolging en uitvoering.

Verder zijn er inhoudelijke suggesties gedaan voor wijziging van de scope van BIDON, zoals de uitwisseling van documenten, informatie over explosieven of het maken van een totaalsysteem inclusief broker en KLIC. Vooralsnog blijven we bij de huidige scope van BIDON, in een FAQ wordt wel toegelicht waarom een bepaalde functie niet bij BIDON hoort of komt. Op sommige vragen / suggesties bijvoorbeeld op het vlak van de gegevensuitwisseling, risico op dubbele invoer van gegevens of informatiebeveiliging hebben we niet meteen een pasklaar antwoord. Deze worden opgepakt in het projectteam dat zich buigt over de gemeenschappelijke voorziening.

Alle aanwezigen: heel hartelijk dank voor jullie actieve deelname en alle vragen en suggesties!

Bekijk de vragen en antwoorden

Bekijk alle foto’s

Ga naar alle presentaties